PRAVILA IGRE I SUĐENJA

Osnovno pravilo kojim se moraju voditi igrači prilikom igre, kao i sudija prilikom suđenja, je pravilo zdravog razuma i ono je jače od svih narednih navedenih pravila.

Sudija je dužan da ispoštuje dogovor sva tri igrača, osim ukoliko se radi o očiglednom nameštanju rezultata. Sudija pri tome može da ukaže igračima da su napravili propust u analizi ruke, i da je eventualno potrebna korekcija njihovog dogovora. Sudiji nije potrebna saglasnost igrača da bi ispravio očiglednu grešku u igri nastalu brzopletom igrom (klik, izjavljivanje pogrešne boje za adut, izbacivanje štiha u talon, itd)

Igrač koji izgubi vezu sa klubom tokom partije ima obavezu da što pre predloži (preko memo poruke) saigračima nastavak prekinute partije. Ukoliko to ne učini biće opomenut, a ako se prekidanje partija nastavi od strane istog igrača biće kažnjen (ban, oduzimanje poena u takmičenju, itd.). Ako su sva tri igrača saglasni da se partija otpiše, oni mogu kontaktirati admin-a i bez nastavka, u slučaju da partija ispunjava uslove za otpis.

Sudija ne sme da otpisuje partiju kada jedan od igrača izgubi vezu sa klubom, a administrator ima pravo da na kraju meseca otpiše one partije za koje proceni da su nepotrebno prekinute, bez obrazloženja

Sudija ne sme da sudi, niti da komentariše ruku koju je već sudio neki od sudija.

Sudija ne može da sudi retroaktivno ruku koja je odigrana pre više od 5 poslednje odigranih ruku, osim ako se ranije u toku partije niko od sudija nije odazivao na poziv, a sudija je pozvan odmah nakon sporne ruke.

Sudija prilikom donošenja presude ima pravo da proceni i odluči kome će dodeliti pripadajuće štihove odnete u pratnji (supu).

Igrač ne sme da zove sudiju za ruku koja je već suđena, osim ako je došlo do tehničke greške u prethodnom suđenju pri upisivanju presude. U slučaju tehničke greške, ostali igrači mogu pozvati sudiju jer igraču koji je originalno pozvao sudiju programski to nije omogućeno narednih 5 minuta.

Igrači imaju pravo na naknadno suđenje spornih ruku nakon završetka partije u slučaju da se niko od sudija u klubu nije odazvao na poziv u toku partije. Naknadno suđenje ćete dobiti slanjem memo poruke adminu sa brojem partije i sporne ruke.

Igrači imaju pravo da prigovore na presudu postavljanjem teme na forumu u rubrici „suđenje”. Svaka presuda može biti naknadno promenjena ukoliko se ustanovi da je pogrešna. Konačnu odluku o tome donose admini i sudije na sudijskom forumu većinom glasova.

LICITACIJA

Pod korektnom licitacijom se podrazumeva licitacija koja nikad neće biti razlog za bulu ako saigrač padne, osim ako nije bilo greške u odigravanju.

Licitacija je korektna ako igrač ima:

1.  AQxxx (u boji licita)

2.  Axxx  (u boji licita) + A

2.  Axxx  (u boji licita) + KQ

3.  AKxx  (u boji licita) + QJx

5.  Axxx  (u boji licita) + četiri karte u drugoj boji

6.  AKx + AKx  (gde je jedna od tih boja licit)

7.  tri A ali samo pod uslovom da igrač stane u licitaciji gde ima barem trećeg A (Axx) ili AK

8.  KQxx + KQxx  (gde je jedna od tih boja licit)

9.  KQxx (u boji licita) + KQ + KQ

10.  Kxxx  (u boji licita) + A + A

11.  Kxxx  (u boji licita) + A + KQ

12.  pet karata u boji licita + četiri karte u drugoj boji

 Sve drugo se smatra nekorektnom licitacijom (nekorektan licit ili licit na betl koji se prekine pre 6) i ukoliko takva licitacija izazove pad saigrača, igrač koji je nekorektno licitirao može da dobije bulu u vrednosti igre. Presudu donosi sudija na osnovu analize sporne ruke.

Nekorektan licit ili licit na betl koji se prekine pre 6, nisu razlog za bulu ako saigrač na osnovu sopstvenih karata i kupa nije doveden u zabludu.

U slučaju igre „iz ruke”:

Nije dozvoljeno prijavljivanje očigledno slabije igre (pik kao drugi, karo kao treći) u cilju “javljanja” boje, pa će isto biti sankcionisano od strane sudije opomenom (ako nema posledica) ili kaznenim bulama (ako ima posledica po saigrača ili se ponovi posle opomene).

Nije dozvoljeno prijavljivanje igre koja nema šanse za prolaz (u cilju “javljanja” boje), pa će isto biti sankcionisano od strane sudije opomenom (ako nema posledica) ili kaznenim bulama (ako ima posledica po saigrača ili se ponovi posle opomene).

PRATNJA

Pod korektnom pratnjom se podrazumeva pratnja koji nikad neće biti za bulu ako saigrač padne, osim ako nije bilo greške u odigravanju.

Za korektnu pratnju smatra se da igrač mora imati najmanje:

A)   Bez aduta:

1. A+A

2. A + Kx + Kx, ako lider nije kupio ni aduta ni A i lider ne kreće prvi

B) Sa nekim adutom/adutima u ruci:

1.  četiri aduta

2.  dva adutska štiha

3.  adutski štih + A

4.  A + A (oba neadutska)

5.  tri neadutska rezona: A + Kx + još jedan rezon (na piku, ovaj rezon mora biti Kx, a na ostalim igrama minimum Qxx)

6.  adutski štih + dva neadutska rezona: Kx + još jedan rezon (na piku, ovaj rezon mora biti Kx, a na ostalim igrama minimum Qxx)

7.  tri neadutska rezona: Kx + Kx + Kx

8.  AK  (ili AQ) u boji u kojoj su kupljene obe karte, osim ako licit nije bio dalje-dalje-dva

9.  AK  (ili AQ) u boji jedne kupljene karte ako je druga kupljena karta u licitu saigrača

10.  ako je saigrač licitovao, dovoljna su dva rezona za pratnju, oba van licita, i to minimum A i Kx, ili adutski štih i Kx

NAPOMENA: rezon u korektnom licitu saigrača se ne priznaje kao rezon za pratnju u gore navedenim uslovima potrebnim za korektnu pratnju

Pratnja koja se ne može podvesti pod gore nabrojane uslove, smatra se za nekorektnu pratnju i može biti razlog za bulu zbog pada saigrača u vrednosti igre. Presudu o tome donosi sudija na osnovu analize sporne ruke.

U igri bez kontre, ukoliko svojom pratnjom izazove pad saigrača, igrač bez korektne pratnje će uvek dobiti bulu ako je oštećeni saigrač sa korektnom pratnjom zatraži, osim ako nije sam pogrešio u odigravanju.

U situaciji kada oba pratioca padnu u pratnji, sudija će poštovati dogovor sva tri igrača u partiji i shodno tome korigovati rezultat. Ukoliko nema dogovora, tj. pristanka jednog od igrača, sudija neće menjati ishod ruke.

PRATNJA NA PIK

Korektne pratnje na pik su A1-A2 i B1-B6. U slučaju neuspele kontre na piku, osim korektnosti pratnje i odigravanja igrača, sudija ima pravo da proceni i osnovanost kontre.

REFE

Opšti uslovi o pratnji važe za sve licitirane igre pod refeom (uključujući i pik) jer kontra nije obavezna.

KONTRA

U slučaju neuspele kontre, osim korektnosti pratnje i odigravanja igrača, sudija ima pravo da proceni i osnovanost kontre.

Ako je kontraš evidentno pogrešio u odigravanju, nekorektna pratnja saigrača koji svojim rezonima iz talona omogućava realizaciju kontre, a pri tome ne dovodi u zabludu kontraša, neće biti razlog za bulu.

Kontra data bez jedne od boja u kartama kontraša je isključiv rizik kontraša, osim ako saigrač očigledno nije pogrešio u odigravanju.

Kontra na prijavljenu igru iz ruke je isključiv rizik kontraša osim ako saigrač nije očigledno pratio na samo 1 (jedan) štih.

ODIGRAVANJE

Greška u odigravanju je direktan razlog za bulu saigrača koji je napravio, osim ako nije izazvana očekivanjem korektne licitacije i/ili pratnje, logičkog odigravanja, ili rezonskog zvanja i/ili kontre.

Nije za bulu ni jedno odigravanje koje u bilo kojoj varijanti može biti dobro pri datoj licitaciji, izjašnjavanju i do tada viđenom odigravanju i kartama.

SANS

Korektna pratnja na sansu za oba igrača je:

1.  AK ili AQ

2.  A + rezon (rezoni su: Kx, Qxx)

3.  3 (tri) rezona (rezoni su: Kx, Qxx)

4.  u slučaju licitacije kod saigrača: A + minimum 2 karte u boji saigračevog licita

Napomena: pratnja koje se ne može podvesti pod gore nabrojane uslove, smatra se za nekorektnu  pratnju i moze biti razlog za bulu zbog pada saigrača u vrednosti igre. Presudu o tome donosi sudija na osnovu analize sporne ruke.

U igri bez kontre, ukoliko svojom pratnjom izazove pad saigrača, igrač bez korektne pratnje će uvek dobiti bulu ako je oštećeni saigrač sa korektnom pratnjom zatraži, osim ako nije sam pogrešio u odigravanju.

Saigrač koji je pozvan, OBAVEZAN je da krene iz licita pozivaoca (ako ga je bilo) ili iz trefa (ako nije bilo licita pozivaoca).

Na kontru, saigrač je OBAVEZAN da krene iz licita kontraša (ako ga je bilo) ili iz pika (ako nije bilo licita kontraša).

Pozvani mora da pođe onom kartom iz obavezne boje kojom se obezbeđuje uzimanje najviše štihova za odbranu u toj boji (1 ili 2 karte - najvećom, 3 i više karata - zavisno od rasporeda).

Ako polaz na sansu ne bude iz licitacije pozivaoca/kontraša (ili trefa/pika), a lider padne, sudija će promeniti rezultat ruke tako da će se lider spustiti za vrednost sansa, a supa koju je pozivaoc/kontraš ostvario biće korigovana na vrednost potencijalnih štihova koji bi bili odneti obaveznim polazom.

Napomena: u sledećim slučajevima rezultat se neće menjati:

1. ako lider svakako pada i da je polaz bio obavezan

2. zbog liderovog odigravanja koje vodi u pad

3. u slucaju kontre ako su oba saigrača pratila

Ako polaz na sansu ne bude iz licitacije pozivaoca/kontraša (ili trefa/pika), a lider prođe (a pao bi obaveznim polazom), sudija će dosuditi kompenzaciju pozivaocu/kontrašu na štetu pozvanog igrača (tako da razlika izmedju lidera i pozivaoca/kontraša bude ista kao pre ove ruke).

BETL

Rekontra na uver betl nije dozvoljena, te će kao takva biti poništena od strane sudije i vraćena na vrednost obične kontre.

Kod kontre na betlu, razlog za bulu će biti isključivo gruba greška u odigravanju, tj nepolazak “solerom”, neškartanje najkraće boje (osim ako lider u njoj realno nema pad, na primer 7-8), nepoštovanje škarta kontraša itd. O težini greške i osnovanosti kontre procenu će doneti sudija.

NESPORTSKA IGRA

Svaki vid namerne opstrukcije igre (kontriranje, bezobzirno licitiranje, otimanje  besmislenih igara, namerno “padanje”, u cilju promovisanja jednog od igrača, onemogućivanja igre drugog, ili produžavanja partije unedogled) biće sankcionisano kaznenim merama od strane sudije i administratora.

Isto se odnosi i na svako vređanje, verbalno maltretiranje i nepoštovanje saigrača ili sudije, višestruko bespotrebno zvanje sudije, bežanje iz partija itd. Igrač je dužan da poštuje svaku odluku sudije u partiji, i ni na koji način ne sme ometati dalji tok partije. Svaka opstrukcija igre izazvana nezadovoljstvom suđenjem će biti strogo sankcionisana.