Pravila igre i suđenja

Preferans klub Dama Herc

Osnovno pravilo kojim se moraju voditi igrači prilikom igre, kao i sudija prilikom suđenja, je pravilo zdravog razuma i ono je jače od svih narednih navedenih pravila.

Sudija je dužan da ispoštuje dogovor sva tri igrača, osim ukoliko se radi o očiglednom nameštanju rezultata. Sudija pri tome može da ukaže igračima da su napravili propust u analizi ruke, i da je eventualno potrebna korekcija njihovog dogovora. Sudiji nije potrebna saglasnost igrača da bi ispravio očiglednu grešku u igri nastalu brzopletom igrom (klik, izjavljivanje pogrešne boje za adut, izbacivanje štiha u talon, itd.).

Apelacija je drugostepena presuda koja je konačna. Apelacioni sudija se poziva od strane sudije u spornoj ruci, na apelaciju imaju svi igrači pravo, naročito ukoliko je igrač nezadovoljan presudom sudije ili sudija traži mišljenje apelacionog sudije za što bolju presudu.

Igrač koji izgubi vezu sa klubom tokom partije ima obavezu da što pre predloži (preko memo poruke) saigračima nastavak prekinute partije. Ukoliko to ne učini biće opomenut, a ako se prekidanje partija nastavi od strane istog igrača biće kažnjen (ban, oduzimanje poena u takmičenju, itd.). Ako su sva tri igrača saglasni da se partija otpiše, oni mogu kontaktirati admin-a i bez nastavka, u slučaju da partija ispunjava uslove za otpis.

Sudija ne sme da otpisuje partiju kada jedan od igrača izgubi vezu sa klubom, a administrator ima pravo da na kraju meseca otpiše one partije za koje proceni da su nepotrebno prekinute, bez obrazloženja.

Sudija ne sme da sudi, niti da komentariše ruku koju je već sudio neki od sudija.

Sudija ne može da sudi retroaktivno ruku koja je odigrana pre više od 5 poslednje odigranih ruku, osim ako se ranije u toku partije niko od sudija nije odazivao na poziv, a sudija je pozvan odmah nakon sporne ruke.

Sudija prilikom donošenja presude ima pravo da proceni i odluči kome će dodeliti pripadajuće štihove odnete u pratnji (supu).

Igrač ne sme da zove sudiju za ruku koja je već suđena, osim ako je došlo do tehničke greške u prethodnom suđenju pri upisivanju presude. U slučaju tehničke greške, ostali igrači mogu pozvati sudiju jer igraču koji je originalno pozvao sudiju programski to nije omogućeno narednih 5 minuta.

Igrači imaju pravo na naknadno suđenje spornih ruku nakon završetka partije u slučaju da se niko od sudija u klubu nije odazvao na poziv u toku partije. Naknadno suđenje ćete dobiti slanjem memo poruke adminu sa brojem partije i sporne ruke.

Igrači imaju pravo da prigovore na presudu traženjem da se pozove apelacioni sudija ili postavljanjem teme na forumu u rubrici „suđenje”. Svaka presuda može biti naknadno promenjena ukoliko se ustanovi da je pogrešna. Konačnu odluku o tome donose admini i apelacione sudije na sudijskom forumu većinom glasova.

Licitacija

Pod korektnom licitacijom se podrazumeva licitacija koja nikad neće biti razlog za bulu ako saigrač padne, osim ako nije bilo greške u odigravanju, s tim što igrač odgovara za svoju licitaciju saigraču, a ne lideru.

Licitacija je korektna ako igrač ima:
 1. AQxxx (u boji licita)
 2. Axxx (u boji licita) + A
 3. Axxx (u boji licita) + KQ
 4. AKxx (u boji licita) + QJx
 5. Axxx (u boji licita) + četiri karte u drugoj boji
 6. AKx + AKx (gde je jedna od tih boja licit)
 7. Tri A ali samo pod uslovom da igrač stane u licitaciji gde ima barem trećeg A (Axx) ili AK
 8. Peta bela (KQxxx) i treći kralj ili peta bela (KQxxx) i bilo koje četiri karte
 9. KQxx + Kxxx (gde je jedna od tih boja licit)
 10. KQxx (u boji licita) + Kx + Kx
 11. KQxx (u boji licita) + Axx
 12. Kxxx (u boji licita) + A + A
 13. Kxxx (u boji licita) + A + Kx
 14. Peta dama i Axx u bilo kojoj boji ili peta dama i treća bela ako je igrač prvi na odigravanju
 15. Pet karata u boji licita + četiri karte u drugoj boji.

Sve drugo se smatra nekorektnom licitacijom (nekorektan licit ili licit na betl koji se prekine pre 6) i ukoliko takva licitacija izazove pad saigrača, igrač koji je nekorektno licitirao može da dobije bulu u vrednosti igre. Presudu donosi sudija na osnovu analize sporne ruke.

Nekorektan licit ili licit na betl koji se prekine pre 6, nisu razlog za bulu ako saigrač na osnovu sopstvenih karata i kupa nije doveden u zabludu.

U slučaju igre „iz ruke”:

Nije dozvoljeno prijavljivanje očigledno slabije igre (pik kao drugi, karo kao treći) u cilju “javljanja” boje, pa će isto biti sankcionisano od strane sudije opomenom (ako nema posledica) ili kaznenim bulama (ako ima posledica po saigrača ili se ponovi posle opomene).

Nije dozvoljeno prijavljivanje igre koja nema šanse za prolaz (u cilju “javljanja” boje), pa će isto biti sankcionisano od strane sudije opomenom (ako nema posledica) ili kaznenim bulama (ako ima posledica po saigrača ili se ponovi posle opomene).

Pratnja

Pod korektnom pratnjom se podrazumeva pratnja koji nikad neće biti za bulu ako saigrač padne, osim ako nije bilo greške u odigravanju.

Za korektnu pratnju smatra se da igrač mora imati najmanje:

A) Bez aduta:
 1. A+A
 2. A + Kx + Kx , ako lider nije kupio ni aduta ni A i lider ne kreće prvi
B) Sa nekim adutom/adutima u ruci:
 1. Četiri aduta
 2. Dva adutska štiha
 3. Adutski štih + A
 4. A + A (oba neadutska)
 5. Bilo koja tri aduta i kec bilo koje dužine, ako je lider drugi na odigravanju, uz uslov da nije kupio adut
 6. Tri neadutska rezona: A + Kx + još jedan rezon (na piku, ovaj rezon mora biti Kx, a na ostalim igrama minimum Qxx)
 7. Adutski štih + dva neadutska rezona: Kx + još jedan rezon (na piku, ovaj rezon mora biti Kx, a na ostalim igrama minimum Qxx)
 8. Tri neadutska rezona: Kx + Kx + Kx
 9. AK (ili AQ) u boji u kojoj su kupljene obe karte, osim ako licit nije bio dalje-dalje-dva
 10. AK (ili AQ) u boji jedne kupljene karte ako je druga kupljena karta u licitu saigrača

NAPOMENA: rezon u korektnom licitu saigrača se ne priznaje kao rezon za pratnju u gore navedenim uslovima potrebnim za korektnu pratnju.

Pratnja koja se ne može podvesti pod gore nabrojane uslove, smatra se za nekorektnu pratnju i može biti razlog za bulu zbog pada saigrača u vrednosti igre. Presudu o tome donosi sudija na osnovu analize sporne ruke.

U igri bez kontre, ukoliko svojom pratnjom izazove pad saigrača, igrač bez korektne pratnje će uvek dobiti bulu ako je oštećeni saigrač sa korektnom pratnjom zatraži, osim ako nije sam pogrešio u odigravanju.

U situaciji kada oba pratioca padnu u pratnji, sudija će poštovati dogovor sva tri igrača u partiji i shodno tome korigovati rezultat. Ukoliko nema dogovora, tj. pristanka jednog od igrača, sudija neće menjati ishod ruke.

Pratnja na PIK

Kao korektan dolaz na licitiranog pika smatra se sledede:
 1. Dva adutska štiha
 2. Kec i adutski štih
 3. Dva keca
 4. Kec i tri mala aduta, ako odigravač nije prvi na ruci
 5. Bilo koja četiri aduta
 6. Kec i dva kralja, uz najmanje jednog aduta, ukoliko nisu kupljeni adut ili kec
 7. Branjen kec i dva kralja, uz jedan adut, ukoliko su obe kupljene karte u boji kec

Refe

Opšti uslovi o pratnji važe za sve licitirane igre pod refeom (uključujući i pik) jer kontra nije obavezna.

Kontra

U slučaju neuspele kontre, osim korektnosti pratnje i odigravanja igrača, sudija ima pravo da proceni i osnovanost kontre.

Ako je kontraš evidentno pogrešio u odigravanju, nekorektna pratnja saigrača koji svojim rezonima iz talona omogućava realizaciju kontre, a pri tome ne dovodi u zabludu kontraša, neće biti razlog za bulu.

Kontra data bez jedne od boja u kartama kontraša je isključiv rizik kontraša, osim ako saigrač očigledno nije pogrešio u odigravanju.

Kontra na prijavljenu igru iz ruke je isključiv rizik kontraša osim ako saigrač nije pratio po pravilima o dolazu ako ima aduta a ako nema vazi pravilo:

Bez aduta:
 1. A + A
 2. A + Kx + Kx

Mnogo puta pose prijavljene igre, dolaza prvog saigraca sa maksimalnim brojem aduta sledi neoprezan dolaz drugog saigraca sa jednim A i dve trece dame ili A I Kx. Iako je kontra iskljucivi rizik kontrasa ukoliko se samo on izjasnio o pratnji I samostalno dao kontru. Ukoliko su se na rucnu igru izjasnila oba igraca o pratnji, saigrac mora imati uredan dolaz definisan ovim pravilnikom.

Odigravanje

Polaz i odigravanje

Od polaza često zavisi dalji tok odigravanja i broj štihova koje nose pratioci u jednom deljenju, zato je važno da bude korektan i pravilan. Pri polazu se moraju u obzir uzeti licitacija saigrača, kupovina i položaj igrača za stolom. Mora se izbegavati bespotrebno davanje štihova lideru i težiti što boljem opisivanju svojih karata saigraču.

Opšta pravila su da se kroz saigrača:
 • iz duple slike (Ax, Kx, Qx) polazi slikom
 • iz treće, četvrte ili duže slike (Axx, Kxx, Dxx...) najmanjom kartom
 • iz suve bele (KQ) kraljem
 • iz treće ili duže bele (KQx, KQxx...) damom
 • iz vezanih karata najvišom u nizu (K iz KQJ, Q iz QJ10...) i kroz saigrača i kroz lidera.

Ukoliko je pozvan na sansu, igrač je dužan da krene najvišom kartom u licitaciji saigrača. Ako saigrač nema licitaciju, igrač je dužan da pođe najvećim trefom ako ima 2 ili 3 karte tref, a mora da pođe najmanjim trefom ako ima 4 ili više karata u toj boji. Ukoliko ima tref, a ne krene iz te boje, lider se spušta vrednost sansa bez duženja, a igrač koji je pozvao duži saigrača koji nije krenuo trefom onoliko štihova koliko bi imao da je polaz bio tref.Ukoliko je data kontra na sansu, igrač je dužan da pođe najvećom kartom iz licitacije saigrača. Ako saigrač nije licitirao, igrač je dužan da pođe najvećim pikom (najmanjim ako ima 4 ili više pikova). Ukoliko ima pik, a ne krene iz te boje, lider se spušta vrednost sansa bez duženja, a igrač koji je dao kontru duži saigrača koji nije krenuo pikom onoliko štihova koliko bi imao da je polaz bio pik.

Izuzetak kada je data kontra bez licita na SANS da saigrač ne podje prvom kartom PIK kroz lidera je kada saigrač ima:
 1. A,K u bilo kojoj boji I kao treća karta kroz lidera mora pik
 2. A,K,Q u bilo kojoj boji I kao četvrta karta mora pik
 3. A,K,Q,J u bilo kojoj boji I kao peta karta mora pik
 4. A,K,Q,J,x u bilo kojoj boji

Kao što polaz treba da bude pravilan, tako i odigravanje pratilaca treba da bude pravilno i logično sa jasnim ciljem da se ponese najveći mogući broj štihova u pratnji. Pratioci su u obavezi da u toku odigravanja na dozvoljen način i nedvosmisleno daju informacije svom saigraču, kao i da svoju igru prilagode informacijama koje dobijaju. Svaki pratilac za sebe odlučuje kakvu će informaciju poslati, ali je važno da to učini pravilno. Jaka boja se pokazuje odbacivanjem sitne karte, a najbolje je odbaciti najvišu kartu iz vezane jake boje i na taj način pokazati kontrolu boje (A iz A,K,Q,J,7, K iz K,Q,J,10,9...) Ukoliko igrač ne želi da odbaci nijednu kartu iz svoje jake boje jer smatra da će tako izgubiti štih, onda se odbacuje u slaboj boji i to na način da prvo baca jaču, pa slabiju kartu (npr: prvo baci 10, pa 7), a u tom slučaju važna je procena da li će se moći dva puta uzastopno odbaciti ili ne.

Najvise zabuna pravi kupovina dve karte u boji i pitanje da li treba ici iz kupovine ili licita saigraca a narocito ako se da kontra. Preporuka je da se na kontru ide iz licita, na zvanje ili samostalan dolaz iz kupovine po uslovom da igrac koji ide kroz lidera nema samo AQ u kupovini.

Ukoliko je pozvan a saigrač ide kroz lidera, polaz iz licita pozivaoca.

Polaz kroz lidera ukoliko su kupljene dve karte koje su neadutske boje nije obaveza I nije za bulu pozvanog igraca ukoliko krene iz sigurnog polaza kojim lideru ne otvara stih ili iz boje koju lider sece.

Betl

Rekontra na uver betl je obavezna.

Kod kontre na betl, razlog za bulu će biti isključivo gruba greška u odigravanju, tj nepolazak “solerom”, ne škartanje najkraće boje (osim ako lider u njoj realno nema pad, na primer 7-8), nepoštovanje škarta kontraša itd. O težini greške i osnovanosti kontre procenu će doneti sudija.

Nesportska igra

Svaki vid namerne opstrukcije igre (kontriranje, bezobzirno licitiranje, otimanje besmislenih igara, namerno “padanje”, u cilju promovisanja jednog od igrača, onemogućivanja igre drugog, ili produžavanja partije unedogled) biće sankcionisano kaznenim merama od strane sudije i administratora.

Nedolazak na pik sa dva adutska štiha, dva keca ili kecom i adutskim štihom smatra se nekorektnom igrom i kažnjava sa 20 bula. Isto važi i za nedolazak na adutsku igru sa dva zagarantovana adutska štiha (AK, AQJ...).

Isto se odnosi i na svako vređanje, verbalno maltretiranje i nepoštovanje saigrača ili sudije, višestruko bespotrebno zvanje sudije, bežanje iz partija itd. Igrač je dužan da poštuje svaku odluku sudije u partiji, i ni na koji način ne sme ometati dalji tok partije. Svaka opstrukcija igre izazvana nezadovoljstvom suđenjem biće sankcionisana sa 20 kaznenih bula,banovanjem na odredjeni vremenski period ne vise od 7 dana. Sudija sme da sankcionise sa najviše 20 kaznenih bula a samo Admini mogu da izreknu kaznu trajni ban igraču kliba.